Film Restoration Summit

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Film Restoration Summit

W kon­fe­ren­cji, od­by­wa­ją­cej się w dniach 9–10 li­sto­pa­da 2017 r., weź­mie udział czo­łów­ka spe­cja­li­stów od cy­fro­wej re­kon­struk­cji i di­gi­ta­li­za­cji dzieł fil­mo­wych z Pol­ski, Włoch, Fran­cji, Nie­miec, Czech, Szwe­cji, Izra­ela czy USA: ope­ra­to­rów, pro­du­cen­tów, eks­per­tów re­kon­struk­cji dźwię­ku, a tak­że dy­rek­to­rów naj­waż­niej­szych fe­sti­wa­li pre­zen­tu­ją­cych fil­mo­wą kla­sy­kę. Dwa dni de­bat o do­brych prak­ty­kach, naj­istot­niej­szych wy­zwa­niach i prze­ło­mo­wych tech­no­lo­giach zwień­czy pre­mie­ra naj­now­sze­go zre­kon­stru­owa­ne­go ar­cy­dzie­ła.

Więcej informacji na stronie: http://www.fi-re.pl/pl/konferencja.htm