NEWS

Wybory do Rady SKSiL

28 October, 2018 | 10:59

Rada Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych działa na podstawie zapisów Regulaminu SKSiL , który definiuje Radę jako „ciało doradcze Dyrektora FINA oraz pełniące funkcje przedstawicielskie dla Kin należących do SKSiL w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi”. Praktyka ostatnich lat pracy Rady pokazuje, że jej rola wzrasta w każdym aspekcie działania Sieci. W ostatnim okresie funkcje przedstawicielskie dla naszej grupy kin zaczyna przejmować w coraz większym stopniu również Stowarzyszenie Kin Studyjnych, ale  Rada, i w tym zakresie, w dalszym ciągu jest  bardzo pomocna.

W tym roku mija dwuletnia kadencja Rady w składzie:

Adam Pazera, Andrzej Littman, Robert Skrzydlewski, Anna Niziołek, Maciej Malangiewicz, Krystyna Michalska, Piotr Zakens (Przewodniczący Rady), Katarzyna Kubacka, Natalia Piotrowska, Anna Knap-Morzyk, Michał Komoń, Bożena Gierat, Andrzej Kawala, Bolesław Drochomirecki.

Gorąco dziękując wszystkim członkom „starej” Rady za czas poświęcony naszym wspólnym sprawom, zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w wyborach nowego składu Rady. Odbędą się one zgodnie z poniższym Regulaminem w dwóch etapach:

– w pierwszym –  w dniach  29 października – 12 listopada br. – oczekujemy zgłoszeń kandydatów do Rady; można zgłaszać się samemu bądź proponować kandydaturę innej osoby – wystarczy podać imię i nazwisko oraz kino , które kandydat do Rady reprezentuje, na tym etapie nie obowiązuje jeszcze podział regionalny, zgłosić można dowolną ilość kandydatów z całej Polski.

– w drugim etapie – w dniach  19 – 26 listopada – odbędzie się procedura właściwego głosowania na zgłoszonych kandydatów, będzie ona przeprowadzona przy pomocy poczty elektronicznej z podziałem na regiony, każde kino będzie miało prawo do dwóch głosów (wyjątkiem  będą tu kina z Warszawy głosujące na jednego kandydata i w związku z tym posiadające jeden głos) – po jednym na kandydata z kina studyjnego i lokalnego, wszystkie zasady  głosowania i sposób rozstrzygnięcia wyborów określa  Regulamin.

Pozdrawiamy,

Zespół SKSiL

 

R E G U L A M I N

  WYBORU  CZŁONKÓW  RADY KIN STUDYJNYCH  I LOKALNYCH

(zwanej dalej „Radą”)

Wyboru Rady – organu określonego w Regulaminie Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych (SKSiL)– dokonuje się poprzez głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sks@fn.org.pl z podaniem tematu : „Rada SKSiL”.

  1. Ustala się określone niżej zasady głosowania.

1/ Wybierani są przedstawiciele kin studyjnych i lokalnych z następujących sześciu grup regionalnych:

Centrum (lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie)

Południe (małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Północ ( kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Śląsk (dolnośląskie, opolskie, śląskie)

Zachód ( lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

Warszawa.

2/ Kandydaci do Rady mogą zgłaszać się sami, bądź być zgłoszeni przez przedstawicieli kin. W takim przypadku ich kandydatura wymaga zgody zainteresowanych.

3/ Każde kino dysponuje dwoma głosami, które może oddać na 1 przedstawiciela z listy kin studyjnych i 1 przedstawiciela kin lokalnych ze swojego regionu, co oznacza, że kino może oddać głos na maksymalnie 2 kandydatów. Wyjątek stanowi grupa „Warszawa”, w której kina dysponują tylko 1 głosem i wybierają 1 przedstawiciela.

4/ W przypadku, gdy kandydat z jednej z list ( „studyjne”, „lokalne”) nie uzyska żadnego głosu, do Rady wchodzi dwóch przedstawicieli z drugiej listy.

5/ Na członków Rady wybierani są kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają tyle samo głosów, zorganizowane zostanie dodatkowe głosowanie, w którym udział będą mogli wziąć przedstawiciele wszystkich grup regionalnych.

6/ Wybory odbędą się od 29 października do 26 listopada 2018 r. (podstawowa tura), przy czym zgłaszanie kandydatów będzie odbywać się w terminie od 29 października do 12 listopada br., a głosowanie na zgłoszone kandydatury odbędzie się w terminie od 19 do 26 listopada br. Gdyby zaszła konieczność określonego w niniejszym Regulaminie głosowania dodatkowego, odbędzie się ono w terminie od 26 do 30 listopada br. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone niezwłocznie, nie później jednak niż trzy dni po zakończeniu głosowania.

7/ W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje Dyrektor

Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

  1. Dane osobowe

1/ Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), administratorem danych osobowych kandydatów jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie (02-739) przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838 („Administrator”).

2/ Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych kandydatów:

a)      imię i nazwisko kandydata,, adres e-mail

b)      w przypadku udziału w drugiej turze wyborów i przekazania stosownej informacji – danych osobowych zawartych w przesłanej przez kandydata nocie biograficznej.

Kandydat przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 pkt a) powyżej skutkuje brakiem możliwości kandydowania w wyborach do Rady.

3/ Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda udzielona przez kandydata (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4/ Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Rady Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych pod adresem: www.kinastudyjne.pl (zakładka: SKSIL/RODO – http://www.kinastudyjne.pl/static/2/5832/rodo.html).

Europejski Dzień Kina Artystycznego

6 October, 2018 | 11:00

Już 14 października w kinach art-house’owych na całym kontynencie, w tym w polskich kinach niezależnych obchodzony jest Europejski Dzień Kina Artystycznego. W jego spocie promocyjnym znalazły się kadry z filmu “Zimna Wojna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Dziś prezentujemy oficjalny spot Europejskiego Dnia Kina Artystycznego 2018. Natomiast już 14 października ponad 70 kin niezależnych w całej Polsce zaprezentuje specjalną propozycję dla widzów ceniących wartościowe filmy polskie i europejskie.

W najbliższych dniach oficjalny spot projektu pojawi się na ekranach ponad 70 polskich kin niezależnych zrzeszonych w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, które przyłączyły się do wydarzenia. Każde z nich przygotowuje swój program, w niektórych obiektach znajdziemy jeden specjalny seans poświęcony polskiemu i europejskiemu kinu artystycznemu, w innych będzie to cały dzień projekcji i atrakcji dla widzów. Kina niezależne, zwane też tradycyjnymi, to miejsca, które są autorsko programowane i realizują misję upowszechniania kultury filmowej, pozostając w bliskim kontakcie ze swoimi widzami. Kinomani cenią te ośrodki za ich kameralny charakter, wartościowy repertuar i przystępne ceny biletów.

Europejski Dzień Kina Artystycznego ma udowodnić, że kina są żywymi publicznymi miejscami spotkań kulturowych i pełnią ważną funkcję społeczną. Skierujemy uwagę zarówno na kino jako formę przekazu artystycznego, jak i na kino jako obiekt, bez którego ten przekaz byłby niemożliwy.

Kina są ważną częścią krajobrazu kulturowego i wzbogacają społeczności – w miastach i na wsi. Gromadzą ludzi i dają im poczucie wspólnoty, niezależnie od wieku, pochodzenia, wykształcenia czy dochodu. Co roku ponad 100 milionów osób odwiedza kina art-housowe. Kina studyjne i lokalne w Polsce to ponad 200 podmiotów na terenie całego kraju a ich widownia w 2017 r. przekroczyła 10 700 000 widzów.

Organizatorami wydarzenia w Europie jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Art-house’owych (CICAE), przy wsparciu Europa Cinemas. W Polsce Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych (działająca przy FINA) oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

VII Konferencja Kin Studyjnych i Lokalnych

1 October, 2018 | 7:10
Kina studyjne i Lokalne to blisko 200 obiektów w całej Polsce zrzeszonych w jednej sieci, lecz zasadniczo od siebie różnych. Konferencja stanowi świetną okazję do wymiany myśli i doświadczeń na temat ich funkcjonowania. Poruszymy tematy nurtujące kiniarzy, a zawężenie grona uczestników, wyłącznie do przedstawicieli kin studyjnych i lokalnych, sprawi że skupimy się w 100% na naszych problemach.
Tym razem zapraszamy do Krakowa, do kameralnego kina KIKA.

Na stronie Fundacji znajduje się program tegorocznej konferencji:
http://cyrkedison.org/7kksil.php
Znajdziecie tam również formularz akredytacyjny.

Nagroda na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

21 September, 2018 | 7:11

Tegoroczną Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych dla najlepszego filmu podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymał film “Fuga” w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Oprócz statuetki oraz okolicznościowego dyplomu z nagrodą tą wiąże się wsparcie rozpowszechniania filmu w kinach SKSiL w formie specjalnej stawki udziału FINA w kosztach organizacji seansów (tzw. dopłata do seansów).

Konferencja ‘O kinie młodego widza – działania poza schematem’

20 September, 2018 | 7:10

Konferencja skierowana jest do pracowników kin zajmujących się koordynacją seansów edukacyjnych i filmowych wydarzeń dla młodych widzów. Nacisk położony zostanie na praktyczne działania i doświadczenia wyłamujące się ze schematu podstawowych działań podejmowanych w kinie dla najmłodszych widzów. Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom wiedzy i praktycznych wskazówek przydatnych w prowadzeniu programu edukacyjnego, pozyskiwaniu widzów, budowaniu publiczności, promocji działań edukacyjnych oraz wydarzeń kierowanych do dzieci. Najważniejszym blokiem prowadzonym w formie warsztatowej będzie budowanie widowni, czyli analiza potrzeb, budowanie relacji i kontaktu, tworzenie partnerstw zarówno zewnętrznych, jak i z samymi widzami. Pokażemy przykłady wykorzystania przestrzeni kina na dodatkowe aktywności, żeby przekierować myślenie z „nie da się”, na „da się wszystko”. Dzień drugi rozpoczniemy od konsultacji w sprawie dofinansowań edukacji filmowej w kinach, przejdziemy przez pracę ze szkołami – jak się z nimi kontaktować i przez kogo. Omówimy korzyści ze współpracy z wolontariuszami przy działaniach edukacyjnych oraz wyminiemy się doświadczeniami w formie bloku „Porażki/Sukcesy”.

Program dostosowany jest do potrzeb i możliwości odbiorców wydarzenia – tak, aby prezentowane zagadnienia mogły stanowić inspirację w zasięgu możliwości organizacyjnych i finansowych uczestników, a więc aby były dostosowane do realiów ich pracy. Skupimy się na prezentacji praktycznych doświadczeń nie tylko z większych miast, gdzie łatwiejsze jest pozyskiwanie korzystniejszych partnerstw i finansowania, ale także na mniejszych ośrodkach. Omówimy dobre (i złe) praktyki oraz rozwiązania, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich kinach.

NIC SIĘ TU NIE DZIEJE

10 August, 2018 | 9:04

NIC SIĘ TU NIE DZIEJE to wydarzenie oparte na współpracy trzech poznańskich kin – Muzy, Pałacowego i Rialto. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w sierpniu zeszłego roku i spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem przez osoby, które spędzały lato w mieście. Oprócz przedpremier zaprezentowano pokazy filmowe z muzyką na żywo, chodzony maraton filmowy czy warsztaty dla dorosłych i najmłodszych.

Program tegorocznego festiwalu został podzielony na sekcje: przedpremiery, filmy w ramach perspektywy Versus Reality, pokazy dla dzieci, a także spotkania i wydarzenia ekstra.

Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu

3 August, 2018 | 8:57

Rozpoczyna się Letnia Akedemia Filmowa w Zwierzyńcu. W programie znajdą się następujące cykle: „Sławomir Grünberg. Człowiek z kamerą”  ,„1968 – duch rewolty” dedykowany pamiętnemu rokowi, który przyniósł pokoleniowy bunt przeciwko politycznym systemom i establishmentowi na całym świecie, „Noblista na ekranie” w którym  wystąpi Bob Dylan, autorski cykl „Łukasz Maciejewski zaprasza”. Znany krytyk filmowy wybierze swoje ulubione, polskie filmy z ostatniego sezonu i zaprosi do rozmowy z ich twórcami. Kulturalny dialog, pełen wzajemnego zrozumienia – gwarantowany.

 Ponadto, jak zwykle, w programie Akademii nie zabraknie stałych pozycji („W polskim obiektywie”, „Rekolekcje filmowe”, „Archeologia kina”, „Filmy w Sieci”, „Klubowy karnet”), replik zaprzyjaźnionych z nami festiwali (Lubelski Festiwal Filmowy, Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu”, „Etiuda & Anima”). Listę propozycji uzupełnią pokazy w kinie nocnym, koncerty, spektakle, wykłady i spotkania dyskusyjne.

18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty

26 July, 2018 | 11:42

Rozpoczął się 18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. W ciągu 11 dni odbędzie się ponad 600 seansów, na których będzie można zobaczyć 225 tytułów z ponad 50 krajów. Więcej informacji na stronie: https://www.nowehoryzonty.pl/menu.do?id=3

47 Lubuskie Lato Filmowe

13 July, 2018 | 10:10

Rozpoczęło się 47 Lubuskie Lato Filmowe – festiwal filmów a jednocześnie forum dyskusyjne, miejsce wymiany doświadczeń z czasu wielkich przemian – w tym również przemian modelu kinematografii. LLF jest nietypowym festiwalem. Zorganizowany skromnie, w pięknej miejscowości wśród lasów i jezior, ale bez kosztownej reprezentacji, bankietów i wystawności jest raczej spotkaniem roboczym. To położenie niemalże na moście między dziś już zachodnią Europą, a tą jej częścią, która tradycyjnie, choć z geograficznego (i kulturalnego) punktu widzenia niezbyt słusznie, nazywana bywa wschodnią, zdaje się słusznie predestynować łagowski festiwal do tego, aby stał się mostem kulturalnym ułatwiającym przeprawę z jednego brzegu na drugi

45 Polish Cinema Forum

5 June, 2018 | 11:59

On 7-9 June 2018 there will be 45. Polish Cinema Forum

(Polski) Bajkowy Dzień Dziecka

15 May, 2018 | 12:05

Sorry, this entry is only available in Polski.

(Polski) Filmowe Ogrody Wyobraźni

30 April, 2018 | 12:11

Sorry, this entry is only available in Polski.

Boxoffice – the users’ manual

23 April, 2018 | 8:15

Sorry, this entry is only available in Polski.

(Polski) Wyniki konkursu Dwa Srebrne Ekrany

23 March, 2018 | 8:16

Sorry, this entry is only available in Polski.

Two Silver Screens

1 March, 2018 | 11:55

It has just started the competition for young people Two Silver Screens. To get to know more information we invite you on: http://www.kinastudyjne.pl/aktualnosci/info/603/dwa-srebrne-ekrany.html

(Polski) Polskie dziedzictwo filmowe – konferencja naukowa

1 February, 2018 | 11:05

Sorry, this entry is only available in Polski.

More cinemas in the Network

5 January, 2018 | 11:09

We have more than 140 cinemas in out Networ at the moment.

(Polski) 44. Forum Wokół Kina w Gdyńskim Centrum Filmowym

18 December, 2017 | 9:36

Sorry, this entry is only available in Polski.

(Polski) Święto Kina

5 December, 2017 | 9:37

Sorry, this entry is only available in Polski.

European Art Cinema Day 2017

13 October, 2017 | 12:34

One day to celebrate European cinema and the work of art cinemas all over the world!

Finally, European filmgoers and passionate arthouse cinema operators have their own day to celebrate: the EUROPEAN ART CINEMA DAY.
Cinemas are an important part of the cultural landscape and enrich communities everywhere – in cities and in the countryside. They bring people together, regardless of age, origin, education or income.
With over 100 million guests in Europe each year, arthouse cinemas play a crucial role in promoting cultural diversity and showcasing young talent.

Arthouse cinemas exist all over Europe and flourish in areas with good infrastructure and strong supporting organisations. European Art Cinema Day aims to strengthen cinemas in regions that don’t have their own arthouse unions, develop support structures and increase the visibility of arthouse films in general.

Film Restoration Summit

10 October, 2017 | 11:20

Film Restoration Summit takes place at 9-10.11.2017 in Warsaw. We invite you.

10 Awards of Polish Film Institute

21 September, 2017 | 7:48

Sorry, this entry is only available in Polski.

Arthouse Cinema Conference

13 September, 2017 | 12:35

It has just started Arthouse Cinema Conference in Kielce. The more information available on http://www.cyrkedison.org/6kksil.php

Digital Cultures Conference

25 August, 2017 | 9:39

Sorry, this entry is only available in Polski.

Polish Cinema Forum

1 May, 2017 | 12:42

On 7-9 June 2017 there will be 43. Polish Cinema Forum.

Polish Cinema Forum

10 November, 2016 | 11:28

On 13-15 December 2017 there will be 42. Polish Cinema Forum.

New Cinemas

4 November, 2016 | 12:53

New cinemas has joined Polish Digital Cinemas Network. There is 99 cinemas in the network now: Dom Kultury w Wolbromiu (Kino Radość), Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” (Kino Kuźnica)   oraz Kępiński Ośrodek Kultury (Kino Sokolnia)

Polish Digital Cinemas Network – events

1 September, 2016 | 11:05

We invite you on The Arthouse Cinema Conference to Chodzierz, on 12-14 September 2016.

You’ll find more information on: http://cyrkedison.org/5kksil.php

More and more cinemas

27 August, 2016 | 9:07

There is more then 140 cinemas in Polish Digital Cinemas Network!

114 Cinemas

15 January, 2014 | 12:13

There is 114 cinemas in Polish Digital Cinemas Network!

New Cinemas

2 October, 2013 | 13:51

New cinemas has joined Polish Digital Cinemas Network. There is 99 cinemas in the network now.

76 Cinemas

4 March, 2013 | 8:50

There is 76 cinemas in Polish Digital Cinemas Network! And next 20 got funding from Polish Film Institute and will join the network soon.

New cinemas

10 October, 2012 | 8:49

3 new cinemas joined Polish Digital Cinemas Network:

Polonez Skierniewice
Muranow Warszawa
Stylowy Zamosc

16 New cinemas

12 August, 2012 | 8:22

16 new cinemas joined Polish Digital Cinemas Network.

New cinemas

6 June, 2012 | 11:11

3 new cinemas joined Polish Digital Cinemas Network:

Gryf Gryfino
Fregata Lebork
Muza Włoszczowa

33 Forum “Wokol Kina”

15 May, 2012 | 11:03

There will be conference of polish cinemtography branch at 29-31 may 2012 in cinema Helios in Opole. We invite everyone interested to take part.
wiecej …

New cinemas

22 March, 2012 | 14:45

4 new cinemas joined Polish Digital Cinemas Network:

Rejs Słupsk
Komeda Ostrówie Wielkopolski
Galaktyka Mielec
Eva Międzyzdroje

32 Forum „Wokół Kina”

15 November, 2011 | 8:32

There will be conference of polish cinemtography branch at 6-8 december 2011 in cinema Helios in Opole. We invite everyone interested to take part.
wiecej …

Start of the Network

8 November, 2011 | 8:58

Polish Digital Cinemas Network has started with 31 arthouse cienmas. In next weeks nnext cinemas will and instalations and join the network.


 .